11
Herhangi bir sorunuz mu var?
Şimdi Ara +90 (374) 217 57 37

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

AYDINLATMA METNİ

Murat Erçelik Başarı,Eğitim ve Danışmanlık Yabancı Dil Kursu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda www.britishstreet.com.tr adresli web sitemizden temin edilen “Ad-Soyad, E-Mail Adresi, Telefon Numarası, Kullandığınız Yazılımlar, IP Adresi, Log Kayıtları” gibi kişisel verileriniz şirketin meşru menfaatleri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hakkın tesisi ve korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak 6698 sayılı kanunun 5. maddesinin 2. fıkralarındaki hukuki sebepler kapsamında, 5651 sayılı kanunun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğini sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirmelerin araştırılması, internet sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi, tarafınızla iletişim kurulması, internet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması ve çerez politikamızda belirttiğimiz diğer amaçlar ile işlenmektedir.

TANIMLAR

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

KKKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Murat Erçelik Başarı,Eğitim ve Danışmanlık Yabancı Dil Kursu kişisel verilerinizi yukarıda sayılan “5651 sayılı kanunun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğini sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirmelerin araştırılması, internet sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi, tarafınızla iletişim kurulması, internet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması ve çerez politikamızda belirttiğimiz diğer amaçlar” ve bu amaçlardan herhangi birisinin gerçekleştirilebilmesi için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile verilerin temin edilme amaçlarına uygun olarak,  yurt içinde ve/veya yurt dışında ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

VERİ KORUMA İLKELERİ

Murat Erçelik Başarı,Eğitim ve Danışmanlık Yabancı Dil Kursu, kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri koruma ilkelerine uyacaktır. ’ Murat Erçelik Başarı,Eğitim ve Danışmanlık Yabancı Dil Kursu’nun benimsediği veri koruma ilkeleri şunları içermektedir:

 1. Kişisel verileri yalnızca meşru kurumsal amaçlar bakımından açıkça gerekli olması halinde işlemek,
 2. Bu amaçlar için gerekli asgari ölçekte kişisel veriyi işlemek ve gereğinden fazla veriyi işlememek,
 3. Bireylere kişisel verilerinin kimler tarafından ve ne şekilde kullanıldığı konusunda açık bilgi vermek,
 4. Yalnızca ilgili ve uygun kişisel verileri işlemek,
 5. Kişisel verileri hakkaniyete ve hukuka uygun olarak işlemek,
 6. Murat Erçelik Başarı,Eğitim ve Danışmanlık Yabancı Dil Kursu tarafından işlenen kişisel veri kategorilerinin envanterini tutmak,
 7. Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutmak,
 8. Kişisel verileri yalnızca yasal düzenlemeler, ’ Murat Erçelik Başarı,Eğitim ve Danışmanlık Yabancı Dil Kursu’nun  hukuki yükümlülükleri veya meşru kurumsal menfaatlerinin gerektirdiği süre kadar saklamak,
 9. Bireylerin, erişim hakkı dahil olmak üzere, kişisel verileriyle ilgili haklarına saygılı olmak,
 10. Tüm kişisel verileri güvenli tutmak,
 11. Kişisel verileri yurtdışına, yalnızca yeterli korumanın bulunması halinde transfer etmek,
 12. Mevzuat uyarınca izin verilen istisnaları uygulamak,
 13. Politikanın uygulanması için kişisel veri koruma sistemini tesis etmek ve uygulamak,
 14. Gerektiğinde kişisel veri koruma sistemine taraf olan iç ve dış paydaşları ve bunların Murat Erçelik Başarı,Eğitim ve Danışmanlık Yabancı Dil Kursu’nun kişisel veri koruma sistemine ne ölçüde dahil olduklarını belirlemek,
 15. Kişisel verilerin korunması sistemiyle ilgili özel yetki ve sorumluluklara sahip personel veya personelleri belirlemek.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Murat Erçelik Başarı,Eğitim ve Danışmanlık Yabancı Dil Kursu, kişisel verilerinizi gelişen ve değişen teknolojik koşullara uygun olarak farklı mecralardan toplamaktadır. Bunlarla sınırlı olmamak üzere, Murat Erçelik Başarı,Eğitim ve Danışmanlık Yabancı Dil Kursu tarafından, veri toplama yöntemlerimiz; internet sitesi, sosyal mecralar, anlık mesajlaşma araçları, elektronik postalar, telefon, faks, manuel yöntemler, sözleşmeler, işin ifasına yönelik şirketimiz bünyesine sunulan tüm evrak ve belgeler, mobil uygulamalar şeklinde sıralanabilecektir. Sayılan yöntemlerle ulaşılan veriler sözlü, yazılı ve elektronik olarak toplanabilmektedir.  Murat Erçelik Başarı,Eğitim ve Danışmanlık Yabancı Dil Kursu bünyesinde toplanan veriler yukarıda izah olunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun şartları, amaçları ve ilkelerine uygun olarak işbu aydınlatma metninde belirtilen koşullar çerçevesinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Yine, Murat Erçelik Başarı,Eğitim ve Danışmanlık Yabancı Dil Kursu tarafından güvenliğin sağlanması ve işleyişin sürdürülebilmesi amacıyla, Murat Erçelik Başarı,Eğitim ve Danışmanlık Yabancı Dil Kursu bina ve eklentilerinde (iç ve dış) güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti yapılmakta, misafir giriş çıkışları kayıt altına alınmaktadır. İşbu takip ile; Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun kişisel veri işlemesi yapılmaktadır. Bina girişlerinde ve zemin katlarda kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları, güvenilirliğini sağlamak, hizmet kalitesini arttırmak, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak gibi amaçlarla alınmakta ve bu amaçla veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Murat Erçelik Başarı,Eğitim ve Danışmanlık Yabancı Dil Kursu çalışanının erişimi bulunmakta ve gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

AÇIK RIZA ALINMASI

Murat Erçelik Başarı,Eğitim ve Danışmanlık Yabancı Dil Kursu, veri sahibi tarafından belirli veri işleme faaliyetlerine ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle hakkında veri işlenmesine ilişkin iradeyi ortaya koyan, yazılı/sözlü beyan veya açık doğrulayıcı eylemle açıklanan rızayı açık rıza olarak kabul etmektedir. Açık rızalar yazılı olarak veya sistemsel olarak ispata elverişli bir şekilde alınır. Açık rıza veri sahibi tarafından her zaman geri alınabilir.

Açık rıza, açık rıza formu şablonu veri sahibine imzalatılarak veya veri sahibiyle yapılacak sözleşme veya elektronik formda bu şablonda yer alan unsurlara yer verilmesi suretiyle alınabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. maddesi kapsamında yukarıda hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda Murat Erçelik Başarı,Eğitim ve Danışmanlık Yabancı Dil Kursu , kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak Murat Erçelik Başarı,Eğitim ve Danışmanlık Yabancı Dil Kursu, ilgili kişiler ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Murat Erçelik Başarı,Eğitim ve Danışmanlık Yabancı Dil Kursu’na başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi

Detaylı bilgi için web sitemizde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.